start | dodaj do ulubionych | ustaw jako startową | mapa strony | kontakt

 

 

 

 

STATUT STOWARZYSZENIA HISTORYCZNEGO "CYTADELA"

 

Dział I Postanowienia Ogólne

Art. 1

1. Stowarzyszenie o nazwie "Stowarzyszenie Historyczne Cytadela" zwane dalej "Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, i trwałym zrzeszeniem osób, które zainteresowane są historią wojskowości, ze szczególnym podkreśleniem historii i tradycji II Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może używać również nazwy skróconej "SH Cytadela".
2. Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy ustawy o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r. (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
3. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami RP. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
4. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczątek, odznak i emblematów ze znakiem stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.
6. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
7. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieograniczony.
8. Realizując swoje cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swoich członków. Może jednak zatrudniać pracowników do realizacji swoich celów.
9. Stowarzyszenie nie ma charakteru paramilitarnego. Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną.
10. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

Dział II Cele i sposoby działania Stowarzyszenia

Art. 2

1. Stowarzyszenie realizuje następujące cele:

1) Promocja historii Wojska Polskiego i Rzeczypospolitej okresu 1918-1939,
2) Organizowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach artystycznych: wystawienniczych, wydawniczych i publicystycznych oraz teatralnych i filmowych,
3) Podejmowanie działań o charakterze naukowym, edukacyjnym i popularyzatorskim związanych z tradycją Wojska Polskiego oraz obyczajem, kulturą i sztuką Rzeczypospolitej 1918-1939,
4) Gromadzenie i odtwarzanie postaci historycznych i przedmiotów dotyczących historycznej barwy i broni Wojska Polskiego 1918-1939,
5) Kolekcjonowanie przedmiotów archiwalnych: filmów, fotografii, dokumentów związanych z historią Wojska Polskiego i Rzeczypospolitej 1918-1939,
6) Zrzeszanie osób zainteresowanych gromadzeniem, odtwarzaniem i podtrzymywaniem tradycji Wojska Polskiego i Rzeczypospolitej 1918-1939,
7) Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji Wojska Polskiego i Rzeczypospolitej 1918-1939,
8) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

2.    Sposoby realizacji:

1) Prowadzenie działalności wystawienniczej, kulturalnej, oświatowej, popularyzatorskiej, naukowej, wydawniczej i publicystycznej, turystyczno-krajoznawczej, sportowej,
2) Organizowanie widowisk historycznych, wystaw, wykładów, konferencji, pokazów, zawodów sportowych,
3) Udział w widowiskach historycznych, zjazdach, wystawach, wykładach, konferencjach, pokazach, zawodach sportowych,
4) Nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się podobną tematyką.

DZIAŁ III Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art. 3

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) Członków Zwyczajnych
2) Członków Wspierających
3) Członków Honorowych

Art. 4

Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia Sądu o wpisaniu Stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń.

Art. 5

1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba, która spełnia poniższe kryteria:

1) Jest pełnoletnia i ma pełną zdolność do czynności prawnych.
2) Nie została pozbawiona praw publicznych.
3) Posiada kopię munduru i wyposażenia żołnierza Wojska Polskiego lub kopię ubioru cywilnego z okresu II Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Decyzję o przyjęciu na członka Zwyczajnego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia po spełnieniu przez kandydata niżej wymienionych warunków:

1) Wypełnienie deklaracji członkowskiej,
2) Przedstawienie rekomendacji przynajmniej 2 członków Stowarzyszenia.

3. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

1) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
2) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
3) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
4) przestrzegać postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa,
5) stosować się do uchwał organów Stowarzyszenia,
6) regularnie opłacać składki.

4. Członek Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:

1) jest uprawniony do udziału w zebraniach Stowarzyszenia,
2) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
3) jest uprawniony do wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
4) jest uprawniony do posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia odznaki Stowarzyszenia,
5) ma prawo do korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia,
6) może korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych i poradnictwa zapewnianego przez Stowarzyszenie.

Art. 6

1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać:

1) Osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka uznająca cele i zasady działania Stowarzyszenia,
2) Osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną.

2. Członek Wspierający ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.

3. Do obowiązków Członka Wspierającego należy:

1) Godnie reprezentować Stowarzyszenie oraz propagować jego program,
2) Wpłacać zadeklarowane świadczenia.

4. Decyzję o przyjęciu na Członka Wspierającego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia po wypełnieniu przez kandydata deklaracji członkowskiej.

Art. 7

1. Członkiem Honorowym może zostać osoba fizyczna, która w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju i działa dla dobra Stowarzyszenia.
2. Członek Honorowy nie musi spełniać kryteriów określonych w Art. 5 ust. 1 pkt 3.
3. Członek Honorowy korzysta ze szczególnego poważania w Stowarzyszeniu i jest zwolniony z obowiązków wymienionych w Art. 5 ust. 2.
4. Członek Honorowy ma prawo określone w Art. 5 ust. 4 pkt 3 oraz ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.
5. Do obowiązków Członka Honorowego należy godne reprezentowanie Stowarzyszenie oraz propagowanie jego programu.
6. Decyzję o nadaniu lub utracie godności Członka Honorowego podejmuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

Art. 8

1. Decyzję o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd w przypadku:

1) Zalegania z opłatą członkowską przez okres 12 miesięcy od oznaczonej daty wpłaty składki,
2) Pozbawienia praw publicznych,
3) Działania na szkodę Stowarzyszenia,
4) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
5) Łamanie Statutu oraz uchwał Stowarzyszenia,
6) Śmierci członka.

2. W przypadku określonym w art. 8 ust. 1 pkt 1,2,3,5,6 orzeka Zarząd po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy, podając przyczyny skreślenia.
3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członka przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu wraz z uzasadnieniem. Uchwała Walnego Zebrania w tym przedmiocie jest ostateczna.
4. Osobom, którym odmówiono prawa członkostwa przysługuje możliwość odwołania się od tej decyzji na zasadach zawartych w art. 8 ust. 3.

DZIAŁ IV Struktura Organizacyjna

Art. 9

1. Stowarzyszenie do realizacji swoich celów statutowych może powoływać komisje, biura i inne jednostki organizacyjne, którymi kieruje Zarząd Stowarzyszenia.

DZIAŁ V Władze

Art. 10

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków
2) Zarząd
3) Rada Nadzorcza 

Art. 11

Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów obecnych członków na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

Art. 12

1.  Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w g ł osowaniu jawnym , jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz może być uzupełniony spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba wybranych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
3. Członek, wobec którego podejmowana jest uchwała o odwołaniu z funkcji we władzach Stowarzyszenia lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia, nie bierze udziału w głosowaniu, a jego głosu nie oblicza się dla potrzeb ważności zebrania i uchwały. Postanowienie to stosuje się również do głosowania nad udzieleniem Zarządowi absolutorium.

Art. 13

Interpretacja treści uchwał, decyzji i regulaminów należy do organu, który je wydał. Interpretacja treści Statutu oraz uchwał Walnego Zebrania należy do Zarządu, chyba że Walne Zebranie w drodze uchwały określi odmienną interpretację.

Art. 14

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy oraz częściej, z własnej inicjatywy lub na pisemny, uzasadniony wniosek Rady Nadzorczej lub co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia posiadających czynne prawo wyborcze, powiadamiając listownie o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem terminu obrad.
3. W Walnym Zebraniu powinna uczestniczyć co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim - może ono skutecznie obradować, w tym podejmować ważne uchwały, jeśli obecnych jest co najmniej 1/4 uprawnionych do głosowania.
4. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni przez Zarząd goście.
5. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1) uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
3) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
5) wybór członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
6) uchwalanie zmian Statutu,
7) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
8) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
9) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
10) określenie wysokości składki, z tym, że wysokość pierwszej składki ustala zebranie Założycieli,
11)  nadawanie lub pozbawienie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia,
12)  na wniosek Zarządu decydowanie o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji.

6. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, Członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga kwalifikowanej większości 50% plus jeden głos przy obecności minimum połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i co najmniej 1/4 członków uprawnionych do głosowania w drugim terminie.
7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

Art. 15

1. Zarząd składa się z 2 do 3 członków wybranych przez Walne Zebranie.
2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika przy czym pierwszy Zarząd składa się z Prezesa Zarządu i Skarbnika i wybierany jest uchwałą członków założycieli.
3. Do kompetencji Zarządu należą bieżące sprawy funkcjonowania Stowarzyszenia, a w szczególności:

1) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
3) Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie tytułu Członka Honorowego,
4) Zatwierdzanie przyjęć nowych członków i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia,
5) Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
6) Zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
7) Powoływanie komisji, biur i innych jednostek organizacyjnych do rozwiązania poszczególnych spraw i zagadnień,
8) Składanie sprawozdań z własnej działalności Walnemu Zgromadzeniu,
9) Rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
10) Uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
11) Przygotowanie planu działania Stowarzyszenia na kolejny rok działalności.

4. Do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia i jego reprezentacji uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu łącznie, w tym zawsze Prezes lub Wiceprezes.
5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu w tym Prezes lub Wiceprezes.
6. Do przyjmowania oświadczeń woli kierowanych do Stowarzyszenia uprawniony jest każdy z Członków Zarządu.
7. Zarząd zbiera się na posiedzeniach minimum raz na kwartał; uchwały Zarządu są protokołowane.
8.  W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział - z głosem doradczym - członkowie Rady Nadzorczej.
9. Postanowienia Zarządu zapisywane są w formie uchwał.
10. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Art. 16

1.    Rada Nadzorcza jest najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2.    Do zadań Rady Nadzorczej należy:

1) Kontrola nad bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
2) Przedstawienie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących działalności statutowej,
3) Składanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4) Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania,
5) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

3. Rada Nadzorcza składa się z 3 członków i wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo brać udział - z głosem doradczym - w posiedzeniach Zarządu.
5. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
6. Rada Nadzorcza działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu.
7. Rada Nadzorcza ma prawo składania zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał i postanowień Zarządu - jeżeli mogłyby one spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia.

Art. 17

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają jednomyślnie. Uwagi mogą zgłaszać indywidualnie poszczególni jej członkowie.

DZIAŁ VI Majątek i gospodarka finansowa

Art. 18

Majątek Stowarzyszenia tworzą: majątek ruchomy oraz fundusze, które składają się z:

1) Składek członkowskich oraz świadczeń Członków Wspierających,
2) Dotacji,
3) Darowizn i spadków.  

Art. 19

Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

ROZDZIAŁ VII Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 20

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

 

 

© SH "Cytadela" Kopiowanie materiałów bez zgody zabronione.